20.01.2015

YETENEKLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ


Ücret, üretime emeğiyle katılanların üründen aldıkları pay ya da kısaca üretime katılan emeğin fiyatı olarak tanımlanmaktadır.

Yetenek yönetiminde ücretler, işverenler tarafından yetenekli insanları cezbederek işe almak ve bu işgörenlerin istihdamına süreklilik kazandırarak elde tutmak amacıyla kullanılır.

 Her ne kadar araştırmalar işe bağlılık ile ücret arasındaki ilişkinin düşük seviyede olduğunu söylese de Maslow' un ve Frederick Herzberg' in de tespit ettiği gibi, ücretin çalışan motivasyonunda belirli bir etkisi bulunmaktadır. 

Bu etki ücretin çalışanın kabul edilebileceği düzeyin altına indiğinde işgörende tatminsizliği olarak kendisini göstermektedir. Hatta günümüzde çok iş adayına göre de yeni bir işe
girmede ücret paketi birinci etmen olarak görülebilmektedir.

Yetenek yönetiminde çalışanlara ödenecek ücret işletmenin amacına ulaşması için çalışanların güdülenmesine uygun ve gerekli sayı ve nitelikteki çalışanın
işletmeye çekilebilmesi istihdamını, elde tutulmasını sağlayacak bir düzeyde olmalıdır. 

Bu amaçla da etkin bir ücret yönetimi sisteminin adil, rekabetçi
ve özendirici, çalışanlarla paylaşılan, esnek bir yapıda olmalıdır. 

İş değerlendirme çalışması ile başlayan ücret çalışmaları sisteminin 'adil' olmasını,
piyasa koşullarını yansıtan ücret aralıkları sistemin 'rekabetçi ve özendirici' olmasını çalışanlarla yapılan paylaşımlar sistemin 'şeffaflığını' ücret aralığının genişliği ise sistemin 'esnek' olmasını sağlamaktadır.

Yetenek yönetiminde geleneksel unvana bağlı ücret skalasını bilgi, yetkinlik, performans ve potansiyele bağlı değişken ücret sistemine dönüştürmek organizasyonun
değerini yükselten uzun dönemli bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım çalışanların ücretlerini beceri ve yetkinliklere bağlarken bunu bir amaca uygun tasarımlanmış bir ücret
sistemi ile de destekler.

Nitekim yetenek yönetimi konusundaki çalışmalarıyla tanınan Peter Cappelli de yetenek yönetimi yaklaşımında piyasaya uygun, çalışan yeteneğine göre farklılaştırılmış ve kişiye özel ücret politikaları belirlemenin önemini vurgulamaktadır. Cappelli' ye göre önemli ve zor bulunan yeteneklere diğer çalışanlardan daha yüksek ücret ödenmelidir. 

Ücretin yanında işletmeler yetenek matrisine göre farklılaştırılmış esnek yan haklar ve gelişim olanakları ile de yetenekli insanlarını desteklemektedir.

3 yorum: